Holzmesser

Rezepte:

  1. Item Khürbes zu Khochen, (Dückher Kochbuch, 1654)
  2. Wie man daß aufgeloffne Kitten mues Macht (Das Kochbuch der Ursulinen, 1716)
  3. Wie man die Busserln macht (Das Kochbuch der Ursulinen, 1716)